مقالات

سال ۱۳۹۳

سال ۱۳۹۲

 سال ۱۳۹۱

سال ۱۳۹۰

 •  درآمدی به فلسفه اخلاق پژوهش و مسائل آن، در اخلاق پژوهش و نگارش، تهران، کتابدار، ۱۳۹۰٫
 • اعتبار منطق ارسطو در تفکر معاصر غرب، فصلنامه پژوهشهای فلسفی-کلامی، شماره ۴۷، بهار ۱۳۹۰٫
 • چو دزدی با چراغ آید: سرقت علمی در سطح دانشگاهی     آینه پژوهش، شماره ۱۲۶، خرداد ۱۳۹۰٫
 • ده خطای اخلاقی در پاسخ به نقدها، آینه پژوهش، شماره ۱۲۹، مرداد و شهریور ۱۳۹۰٫
 • شیخ بهایی و مسئله حق‌طلبی و گمراهی، کتاب ماه دین، شماره ۱۶۸، مهر ۱۳۹۰٫
 • کاروند کتاب شهید جاوید، کتاب ماه دین، شماره ۱۷۰، آذرماه ۱۳۹۰٫
 • الالهیات الالهیه و الالهیات الانسانیه: اخفاقات فی العقل و المنهج، بیروت، نصوص معاصره، العدد الثالث و العشرون، صیف ۲۰۱۱٫
 • الحوزه الدینیه و آفاق البحث العلمی، بیروت، الاجتهاد و التجدید،العددان الثالث و الرابع، شتاء و ربیع ۲۰۱۰٫
 • سیری در راهنمای استدلال بدون مغالطه، کتاب ماه کلیات، شماره ۱۶۹، دی ماه ۱۳۹۰٫
 • ملاصدرا و معضل انتحال: بازسنجی دفاعیه‌ها، آینه پژوهش، شماره ۱۳۱، آذر و دی ۱۳۹۰، ص۲۲-۳۶٫
 • تأثیر پیش‌داشته‌های ذهنی مترجم در ترجمه متون دینی، پژوهش و حوزه، شماره ۳۷، پاییز ۱۳۹۰، ص۸۷-۱۰۸٫
 • در فضیلت نقدپذیری مدیران، گاهنامه اسوه: طرح سراسری گسترش اخلاق اسلامی، شماره ۱، زمستان ۱۳۹۰، ص۱۸۱-۱۹۰٫
 • اصل حمل بر صحت: اعتبار و کاربست، فصلنامه علمی-پژوهشی علوم حدیث، شماره ۶۱، پاییز ۱۳۹۰، ص۳-۲۸٫

سال ۱۳۸۹

سال ۱۳۸۸

 • به‌مرگی از منظر اخلاق، پژوهش‌نامه اخلاق، شماره ۴، ۱۳۸۸٫
 • با خود سازش نکردن، هفت آسمان، شماره ۴۴، زمستان ۱۳۸۸٫
 • میرزا جواد تهرانی و مکتب تفکیک، در مجموعه مقالات مفسر ربانی، قم، مؤسسه معارف امام رضا، ۱۳۸۸٫
 • عیار نقد چند است؟ آینه پژوهش، شماره ۱۲۰، بهمن و اسفند ۱۳۸۸٫
 • آیا قیاس فقهی همان قیاس منطقی است؟ آینه پژوهش، شماره ۱۱۶-۱۱۷، خرداد-شهریور ۱۳۸۸٫
 • قلب ذن؛ توصیه هایی ساده برای زیستن هشیارانه و مشفقانه، هفت آسمان، شماره ۴۳، پاییز ۱۳۸۸٫
 • دعوت به اخلاق نقد، کتاب عیار نقد، به کوشش علی اوجبی، ۱۳۸۸٫
 • راهنمای دین‌پژوهی در آغاز هزاره سوم، هفت آسمان، شماره ۴۱، بهار ۱۳۸۸٫

سال ۱۳۸۷

سال ۱۳۸۶

 • دامنه معنایی حکمت در قرآن، حدیث و اخلاق،
 • بلاغی و جدال با مدعی؛ اخلاق و روش،کنگره بین المللی بلاغی، ۱۳۸۶٫
 • مکتب معارفی خراسان و تفکر فلسفی؛ در فقه ربانی؛ مجموعه مقالات، قم، مؤسسه امام رضا، ۱۳۸۶٫
 • ده اصل روشی مکتب تفکیک، پگاه حوزه، شماره۲۲۲ و ۲۲۳، ۸ و ۲۲ دی ماه ۱۳۸۶٫
 • نقد پژواک نوشته است، پگاه حوزه؛ ویژه‌ حوزه‌های دینی، ش. ۴۸، ۲۴مرداد ۱۳۸۶٫
 • نوشتن در جرایر پراکنده؛ فقر علمی یا ضعف اخلاقی فصلنامه پژوهش و حوزه، شماره ۳۰-۳۱، تابستان و پاییز ۱۳۸۶٫
 • قاعده زرین در حدیث و اخلاق، فصلنامه علمی – پژوهشی علوم حدیث، شماره ۴۵-۴۶، پاییز و زمستان ۱۳۸۶٫

سال ۱۳۸۵

 •  حقوق بشر و شبیه‌سازی انسانی دو فصلانه حقوق بشر، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۸۵٫
 • چالشهای اخلاقی شبیه‌سازی انسانی، فصلنامه اخلاق، شماره ۴، تابستان ۱۳۸۵٫
 • به‌مرگی از دیدگاه مسیحیت و اسلام، فصلنامه علمی – پژوهشی “پژوهش‌های فلسفی-کلامی”، شماره ۲۹، پاییز ۱۳۸۵٫
 • اخلاق فلسفی و حدیث فضائل، فصلنامه علمی – پژوهشی علوم حدیث، شماره ۴۱، تابستان ۱۳۸۵٫
 • برخوانی امر به معروف و نهی از منکر در اندیشه اسلامی      هفت آسمان، شماره ۲۹، بهار ۱۳۸۵٫
 • وظیفه مترجم قرآن؛ ترجمه یا تفسیر؟بینات، شماره ۴۹-۵۰، بهار و تابستان ۱۳۸۵٫
 • المودودی و اصول الحکم،  فصلنامه المنهاج، بیروت، ۱۴۲۸٫
 • سیمای اخلاقی پیامبر و مسئله عصمت، فصلنامه هفت آسمان، شماره ۳۲، زمستان ۱۳۸۵٫
 • پیشه سقراطی آینه پژوهش، شماره ۱۰۰، مهر و آبان ۱۳۸۵٫
 • نگرش جامعه‌شناختی به دین با تأکید بر نظریه دورکیم،پژوهش و حوزه، ش. ۲۶، تابستان ۱۳۸۵.

سال ۱۳۸۴

 • چالشهای اجتماعی شبیه‌سازی انسانی    فصلنامه فقه؛ کاوشی نو در فقه اسلامی، ش. ۴۶ سال ۱۳۸۴٫

 • صور بنیانی حیات دینی و دورکیم    فصلنامه اندیشه نوین دینی، شماره ۳، زمستان ۱۳۸۴٫
 • رهیافت‌های تفسیری در آیات آغازین سوره عبس، مجموعه مقالات بزرگداشت استاد محمد تقی شریعتی، ۱۳۸۴٫
 • تفکیک علیه تفکیک، در مجموعه مقالات “نگاهی به مکتب تفکیک”، تهران، همشهری، ۱۳۸۴٫
 • بازخوانی مکتب تفکیک     در مجموعه مقالات “نگاهی به مکتب تفکیک”، تهران، همشهری، ۱۳۸۴٫
 • موانع نظری تولید علم در حوزه علمیه، در “درآمدی بر آزاد اندیشی و نظریه پردازی در علوم دینی”، قم، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، ۱۳۸۴٫
 • درآمدی بر اخلاق مناظره از دیدگاه اسلامی در “سنت گفتگو و مناظره با ادیان و مذاهب”، قم، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، ۱۳۸۴٫
 • اخلاق گفتگو در جهان بی‌مرز، حدیث زندگی، شماره ۲۵، مهر و آبان ۱۳۸۴٫
 • اخلاق نقد و فرهنگ نقادی، فصلنامه پژوهش و حوزه، شماره ۲۳-۲۴، پاییز و زمستان ۱۳۸۴٫
 • فلسفه غرب و فلسفه اسلامی در آینه متون آموزشی، آینه پژوهش، شماره ۹۲، خرداد و تیرماه ۱۳۸۴٫
 • آشتیانی و سنت فلسفه‌ستیزی، مجموعه مقالات جلال حکمت و عرفان، قم، احیاگران، ۱۳۸۴٫
 • شبیه‌سازی از دیدگاه فقه اهل سنت، فصلنامه فقه؛ کاوشی نو در فقه اسلامی، شماره ۴۵، پاییز ۱۳۸۴٫
 • شبیه‌سازی از دیدگاه شیعه؛ بررسی چهار دیدگاه    فصلنامه فقه؛ کاوشی نو در فقه اسلامی، شماره ۴۴، تابستان ۱۳۸۴٫
 • شبیه‌سازی در آیین کاتولیک، فصلنامه هفت آسمان، شماره ۲۷، پاییز ۱۳۸۴٫
 • طباطبایی و دفاع از منزلت عقل، فصلنامه علمی-پژوهشی “پژوهش دینی”، شماره ۱۱، آبان ۱۳۸۴٫
 • رهیافتهای اخلاقی به سقط جنین؛ یک بررسی موردی   فصلنامه علمی-پژوهشی باروری و ناباروری، شماره ۲۴، پاییز ۱۳۸۴٫
 • نقش پیش‌فرضها در ترجمه حدیث، فصلنامه علمی – پژوهشی علوم حدیث، شماره ۳۵-۳۶، تابستان ۱۳۸۴٫
 • شبیه‌سازی انسانی از دیدگاه کلامی اهل سنت، فصلنامه علمی-پژوهشی انجمن معارف اسلامی، شماره ۲، بهار ۱۳۸۴٫

سال ۱۳۸۳

 •  اخلاق پروتستانی در صد سالگی   هفت آسمان، شماره ۲۳، پاییز ۱۳۸۳.
 • نقش امر به معروف و نهی از منکر در نظام مشارکت سیاسی، خردنامه، شماره ۱۵، ۶\۱۲\۱۳۸۳٫
 • المدرسه التفکیکه؛ عرض و دراسه فصلنامه الحیاه الطیبه، بیروت، زمستان ۱۴۲۴٫
 • ملا صدرا و مسئله معاد    خردنامه، شماره ۲۳، ۲۷\۳\۱۳۸۳٫
 • آشنایی با معرفت شناسی‌های دینی معاصر، خردنامه همشهری، شماره ۲۹، ۱۸\۶\۱۳۸۳٫
 • گرایش‌های تفسیری در میان مسلمانان؛بررسی یک ترجمه   آینه پژوهش، ش. ۸۷، مرداد ۱۳۸۳٫
 • درباره رؤیای خلوص، کتاب ماه دین، شماره ۸۷-۸۸، دی و بهمن ۱۳۸۳٫
 • تأثیر پیش‌فرضها در فرایند ترجمه متون مقدس، یادگارنامه فیض الاسلام، دانشگاه آزاد، ۱۳۸۳٫
 • سقط جنین از منظر اخلاق، فقه و قانون، پیام زن، شماره ۱۵۵، بهمن ۱۳۸۳٫
 • نسبت اخلاق و سیاست؛ بررسی چهار نظریه، فصلنامه علوم سیاسی، شماره ۲۶، تابستان ۱۳۸۳٫

سال ۱۳۸۲

 • امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام علی، دانشنامه امام علی، قم، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، ۱۳۸۲، جلد ۶٫
 • پدیدارشناسی زهد، در امام خمینی و اندیشه‌های اخلاقی-عرفانی، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۲
 • دروغ برآیند دو انحراف، کتاب زنان، شماره‌های ۱۹ و ۲۰، تابستان و پاییز ۱۳۸۲٫
 • رهیافت دین‌شناختی دورکیم، هفت آسمان، شماره ۱۹، پاییز ۱۳۸۲٫
 • قرآن و آزادی عقیده، خردنامه، شماره ۱۲، ۸\۱۱\۱۳۸۲٫
 • حقوق بشر اسلامی؛ نقد بیانیه قاهره، خردنامه، شماره ۱۱، ۱\۱۱\۱۳۸۲٫